User Agreement


Договор со корисникот Подолу наведената преамбула, општите услови („Општи услови“), политиката за приватност („Политика за приватност“) и нацрт условите и правила („Нацрт условите“) (заедно со „Договор со корисникот“) го сочинуваат договорот помеѓу Вас и ШопX производ на „Ентербаг ON ДОО“ („ШопX“, „Ние“, „Нас“, „Нашиот“) во врска со употребата на веб-страницата („Страна“) и Нашата мобилна апликација („Апликација“) (заеднички како „Платформа“) и Вашето учество во нашата кампања се опишуваат како („Опишана кампања“). Преамбула Со користење на платформата и / или учество во опишаната кампања, вие се согласувате да бидете обврзани со овој Договор со корисникот. Доколку не се согласувате со овој Договор со корисникот, или било кој од неговите услови (вклучувајќи ги и сите измени и дополнувања), тогаш веднаш треба да престанете да ја користите Платформата и да не внесете никакви Опишани кампањи. Овој Договор со корисникот стапува во сила од 22.07.2019 година. Ние можеме да го измениме овој Договор со корисникот во кој било момент без претходна најава, а измените ќе стапат во сила откако ќе бидат прикажани на Платформата. Вие признавате и се согласувате дека вашата обврска е периодично да го разгледате овој Договор со корисникот за да се запознаете со сите измени. Вашата континуирана употреба на Платформата или било кој од нашите производи, понуди и услуги, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на Опишани кампањи („Услуги“) по какви било измени или дополнувања, се сметаат за прифаќање на тие измени. Општи услови и правила Подобност за членство Неопходно е ШопX да се увери дека неговите членови можат да склучуваат правно обврзувачки договори и дека малолетните лица не купуваат, не користат или немаат пристап до несоодветни содржини. Членството и / или користењето на Платформата не е достапно за лица на возраст под 18 години. Претставувате и гарантирате дека сте наполниле 18 години или повеќе и дека сите податоци што ги доставувате се точни и вистинити при регистрирање на било каква информација со Платформата или обезбедување на било какви информации до Нас. ШопX го задржува правото и по свое дискреционо право да одбие, да го ограничи, да го суспендира или да го повлече пристапот до Платформата или членството на било кое лице ако ШопX верува дека лицето е на возраст под 18 години или дека било која информација не е точна или вистинита, или од која било друга причина. Платформата не е достапна за лица чие членство е одбиено, ограничено, суспендирано или повлечено од страна на ШопX. Никој не може да се регистрира како член на Платформата повеќе од еднаш. Обврски за регистрација и членство За пристап до услугите и користење на Платформата, ќе треба да креирате сметка и да внесете податоци за да создадете членство („Членство“). Вие се согласувате дека сите податоци што ни се дадени во согласност со тоа ќе бидат целосни и точни, дека нема да се регистрирате под името, ниту ќе се обидувате да влезете во членство на името на друго лице, и дека нема да прифатите корисничко име кое Ние во Наша единствена дискреција, сметаме дека е навредливо. Го задржуваме правото да не дозволиме да се регистрирате ако веруваме дека нема да ги почитувате овие Услови. Вие сте одговорни за брзо ажурирање на податоците за вашето членство, така што тие во секое време се сметаат за вистинити, точни, тековни и комплетни. Ако дадете било какви податоци што не се точни, не се тековни или се нецелосни или ако ШопX се сомнева во Наша единствена дискреција дека таквите податоци се невистинити, неточни, не се тековни или нецелосни или не се во согласност со овој Договор со корисникот, го задржуваме правото на суспендирање на неопределено време, ограничување или повлекување на вашето членство и / или вашиот пристап до Платформата. При регистрирањето на вашата сметка на Платформата за да го создадете вашето членство, од Вас ќе се бара да обезбедите одредени информации и да внесете корисничко име и лозинка за користење на Платформата. За да ја зачувате вашата сметка сигурна, мора да ја заштитите вашата сметка со разумни средства, секогаш сте одговорни за одржување на доверливоста и ограничување на пристапот и користењето на вашата сметка и лозинка на Платформата. Вие се согласувате да ја прифатите одговорноста за сите активности што се случуваат под вашата сметка со нас. Доколку некој друг, освен Вас, ја користи Платформата со вашите податоци за најава, ќе бидете одговорни за сите дејства направени во вашето име. Во случај на престанок, повеќе нема да бидете овластени да пристапите на платформата или вашето членство, а ние го задржуваме правото да ги користите сите можни средства за да го спроведете ова престанок. Вие се обврзувате веднаш да ја известите ШопX за каква било неовластена употреба на Вашето членство или било какво прекршување на безбедноста. Вие не смеете, во било кое време, да користите членство на некое друго лице. Вие се согласувате целосно да му надоместите на ШопX за сите трошоци и штети предизвикани од несоодветна, неовластена или незаконска употреба на Вашето членство и лозинка од Вас или било кое лице кое добива пристап до Платформата. Вие не може да ја пренесете или продадете вашата сметка со ШопX на друга страна и да преземате дека Вие сте единствено одговорни за целата активност на членството. Однесување Не можете да пристапите или да ја користите Платформата или Услугите обезбедени преку Платформата за било која друга цел освен за целта за која ние ќе ја направиме достапна за Вас. Ние можеме да забраниме одредени активности во врска со платформата и услугите по наша дискреција. Овие забранети активности вклучуваат, без ограничување, следново: Кривична, деликатна или измамлива активност, вклучувајќи измама, трговија со непристојни материјали, трговија со дрога, коцкање, вознемирување, демнат, спамирање, кршење на авторските права, прекршување на патент или кражба на деловни тајни. Рекламирање или покана на било кој корисник за купување или продавање на било какви производи или услуги, освен со писмено одобрение на ШопX. Пренесување на писма или несакана е-пошта до други корисници. Користејќи ги сите информации добиени од услугата за да контактирате, да рекламирате, да барате или да продавате производи или услуги на кој било корисник без нивна претходна експлицитна согласност. Ангажирање во било каква автоматска употреба на Услугата, како што се користење скрипти за испраќање коментари или пораки. Мешање, попречување или создавање на непотребно оптоварување на услугата или мрежите или услугите поврзани со Услугата. Обидување да се имитира друг корисник или лице. Користење на корисничко I.D. или сметка на друг корисник. Користење на сите информации добиени од Службата со цел да не се вознемирува, злоупотреби или повреди друго лице. Прифаќање на плаќање на нешто од вредност од трета страна во замена за извршување на која било комерцијална активност на или преку Услугата во име на тоа лице. Користење на Услугата на начин што не е во согласност со сите важечки закони и прописи. Активности што се штетни, навредливи, незаконски, заканувачки, вознемирувачки, богохулни, неморални, клевети, непристојни, порнографски, педофилни, клеветнички, инвазивни на приватноста или други права, омраза, или расно, етнички непристоен, омаловажувачки однос, перење пари или нелегално коцкање или да му наштети или да им наштети на малолетни лица на било кој начин или на друг начин незаконски на каков било начин. Секоја активност која ги малтретира, деградира, заплашува или е омраза кон секој поединец или група на поединци врз основа на религија, пол, сексуална ориентација, раса, етничка припадност, возраст или попреченост. Секоја активност која ги крши сите применливи закони за еднакво вработување, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на оние кои забрануваат наведување, во било кој оглас за вработување, предност или барање врз основа на раса, боја на кожа, религија, пол, национално потекло, возраст или попреченост на подносителот. Секоја активност која вклучува лични или идентификување на информации за друго лице без експлицитна согласност на лицето. Секоја активност што подразбира секое лице или субјект, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, вработен во ШопX, или лажно се наведува или на друг начин погрешно претставува припадност кон некое лице или субјект. Секоја активност што го измами или го заведува примачот за потеклото на таквите пораки или комуницира со каква било информација која е грубо навредлива или заканувачка во природата. Дополнително, Вие се согласувате да не: контактирајте со некој кој побарал да не контактирате или да направите несакан контакт со некој за било каква комерцијална цел; користете автоматски средства, вклучувајќи пајаци, роботи, алатки за минирање на податоци или слично да ги преземете или да ги избришете податоците од Услугата, освен интернет пребарувачите (на пр. Google) и некомерцијалните јавни архиви (на пр. Archive.org) кои се во согласност со нашата датотека robots.txt; и обидете да се стекне со неовластен пристап до компјутерски системи во сопственост или контролирана од ШопX или да се вклучат во било која активност што ја нарушува, го намалува квалитетот, се меша со перформансите или ја нарушува функционалноста на Платформата. Секоја содржина што ќе ја поставите Вие ќе бидете предмет на важечките закони и може да биде оневозможена или може да биде предмет на истрага според важечките закони. Понатаму, ако се најде дека не ги почитувате таквите закони и регулативи, ние можеме да ја прекинеме вашата сметка / блокираме вашиот пристап до Платформата, или кој било дел од неа, и го задржуваме правото да ја отстраниме содржината што не е усогласена од Ваша страна. Вие сте единствено одговорни за последиците, загубите или штетите што може да ги направат, директно или индиректно, или страдаат поради било какви активности спроведени од Вас. Платежна страница Доколку извршите исплата за нашите услуги на нашата Платформа, деталите што ќе ги побарате да ги доставите ќе бидат обезбедени директно до нашиот Налогодавач (Халк Банка) преку обезбедена конекција. Корисникот на картичката мора да задржи копија од евиденција на трансакции и правила и политики на трговецот. Повеќекратни трансакции може да резултираат со повеќе објавувања на месечната изјава на имателот на картичката. Цените на производот по единица прикажана на нашата Платформа се со вклучен ДДВ. Корисниците може да плаќаат во евра (ЕУ), МКД (денари) или која било друга валута во зависност од тоа каде ја користат Платформата и каков тип на кредитна картичка користат. Во такви случаи, може да има мали разлики во вредностите поради промени во девизните курсеви. Трансакцијата на платежниот портал на Халк Банка ќе се случи во МКД (денари). Во зависност од вашата валута, конверзијата ќе се случи пред да се обработи уплатата од избраната валута до основната валута која е МКД, освен ако не го избравте МКД што е стандардно. Ќе бидете пренасочени на платежната страница на Халк Банка за да ги внесете информациите за вашата кредитна картичка за да се изврши трансакцијата. Ние не сме одговорни за било каква штета што може да дојде на вашата банкарска сметка, кражба на кредитна картичка (ако Вашиот уред е заразен со вирус кој го најавува внесот), неточна трансакција или било кое друго прашање додека сте во платежната страница на Халк Банка, или проблеми кои можат да произлезат поради неуспехот на системите на Халк Банка. Карго начин на плаќање Кога ќе изберете карго опција за начинот на плаќање, Вие сте одговорни за давање точни информации за адресата за фактурирање и информации за контакт, како што е вашиот телефонски број. Вие се согласувате да одговарате на телефонски повици или други средства за комуникација и да работите со друштвото за испорака на карго додека вашиот производ не пристигне во вашиот дом. Вие се согласувате да не го одбиете производот кој сте го купиле и го платиле, производот и цената за испорака на карго, кога вашиот производ пристигнал на вашата адреса за фактурирање. Вие се согласувате да не злоупотребувате или да не спемувате начин на плаќање со карго со правење повеќе нарачки затоа што сакате да ги зголемите вашите шанси за победа на кампања или автоматизирање на поставување на нарачки со користење на било какви средства за роботи. Со правење повеќе нарачки користејќи го начинот на плаќање на стоки, се согласувате дека сите ќе бидат доставени до вашата адреса за фактурирање и ќе го платите производот и цената за испорака на каргото. Политика за поврат на средства и откажување Сите продажби се конечни без опции за откажување. За било какви неисправни производи, ШопX ќе ви понуди само замена на неисправен производ, предмет на какви било гаранции и / или гаранции обезбедени од производителот на производот. ШопX нема да има никаква одговорност за било каков дефект во врска со наградата доделена како резултат на извлекување на кампањата. Ниту еден друг начин на поврат на средства не е дозволен. Политика на кампањата ШопX ги задржува правата според своето дискреционо право да ја прекине кампањата без да извлече победник за наградата и без да ги известува корисниците кои купиле производи од кампањата кога ќе одлучиме внатрешно дека кампањата не е функционира добро. Кампањите ќе траат најмногу 1 година, по овој период ШопX има право да ја прекине кампањата и да ја означи како нецелосно без да извлече победник. Означувањето ќе се случи само и по прагот на продажбата на кампањата (број на продажба, приход или одреден временски период) е завршен и целта на кампањата е постигната. ШопX уверува дека означувањето ќе се случи автоматски со алгоритмите на ШопX и нема да се направи рачна селекција за наградата. ШопX има право да ги менува производите внатре во кампањата додека кампањата е активна, дури и ако претходните производи чинат помалку или повеќе. ШопX може да ја замени наградата од активна кампања со друга помала или повисока вредна награда во кое било време. Ние сметаме дека е потребно кампањата да функционира добро. Права од интелектуална сопственост Платформата и материјалите на Платформата, вклучувајќи без ограничување, текстот, софтверот, скриптите, графиката, фотографиите, звуците, музиката, видеата, интерактивните карактеристики и слично („Материјали“) и заштитните знаци, сервисни ознаки и логоа содржани во него („марки“), се во сопственост или се лиценцирани за Ентербаг ДОО и ШопX, соодветно, и се предмет на авторско право и други права на интелектуална сопственост според законската регулатива на Република Северна Македонија и странски закони и меѓународни конвенции. Во врска со Услугите, Платформата може да прикаже одредени производи од интелектуална сопственост кои припаѓаат на трети страни. Употребата на овие стоки може да биде предмет на лиценца од трети страни на ШопX. Во никој случај не смеете да го вратите, да демонтирате или да расклопите такви стоки и ништо од овој документ нема да се толкува за да ви даде било какво право во врска со таквата стока. Материјалите на Платформата се обезбедени за Вас, КАКВИ ШТО СЕЕ, само за ваша информација и за лична употреба и не смеат да се користат, копираат, репродуцираат, дистрибуираат, пренесуваат, емитуваат, прикажуваат, продаваат, лиценцираат или на друг начин користат за други цели без претходно писмена согласност од соодветните сопственици. ШопX ги задржува сите права кои не се експлицитно доделени овде на платформата и материјалите. Вие се согласувате да не се вклучите во користењето, копирањето или дистрибуцијата на било кој од Материјалите, освен онака што е експлицитно дозволено овде, вклучувајќи и било каква употреба, копирање или дистрибуција на Материјали на трети страни добиени преку Платформата за било какви комерцијални цели. Вие се согласувате да не ги заобиколувате, оневозможите или на друг начин да пречите на безбедносните карактеристики на Платформата или карактеристики кои спречуваат или ограничуваат употреба или копирање на Материјали или ги применуваат ограничувањата за користење на Платформата или Материјалите во неа. Содржината прикажана на или преку обезбедувањето на услугите е заштитена со авторски права како колективна работа и / или компилација, во согласност со законите за авторски права, други закони и меѓународни конвенции. Секоја репродукција, модификација, создавање на деривативни дела од или редистрибуција на Платформата, Материјалите или колективното дело или компилација е експлицитно забранета. Копирањето или репродуцирањето на Платформата, Материјалите или било кој дел од неа за понатамошна репродукција или редистрибуција е изрично забрането. Пријави на корисници Вие прифаќате дека различните работи може да тргнат наопаку при користење на Платформата и Услугите обезбедени преку Платформата. Вие преземате одговорност и обврска за овие настани што се случуваат и нема да имате никакви барања против ШопX ако тие се случуваат. При користење на Платформата, Вие ќе бидете изложени на Материјали од различни извори и дека, колку што е применливо, законот дозволува, ШопX не е одговорен за точноста, корисноста, безбедноста или правата на интелектуална сопственост или поврзани со таквите Материјали, и Вие се согласувате и преземате одговорност за вашата употреба. Вие понатаму може да бидете изложени на Материјали кои се неточни, навредливи, непристојни, непристојни, клеветнички и, доколку дозволува законот, Вие се согласувате да се откажете и со тоа се откажувате од било какви правни или правични права или правни средства што ги имате или може да ги имате против Шоп X во однос на тоа. Disclaimer for Third Party Applications The use of any third party application is subject to any terms and conditions provided with such third party application and is not governed by Us. The use of third party applications is solely your responsibility since ShopX does not govern the use of such third party applications. ShopX is not responsible for any third party applications and you acknowledge that such applications may be modified or removed by their original publisher and/or respective rights owner at any time. You assume all responsibility and risk of use of any third party applications (including any content therein) and ShopX hereby disclaims any and all liability to you or any third party related thereto. ShopX does not have any obligation to examine or scan third party applications, for any purpose, and is not responsible for the accuracy, completeness, appropriateness or legality of any third party applications. The fact that a third party application is available via any online platform or otherwise is not an endorsement, authorization or representation of ShopX’s affiliation with any third party, nor is it an endorsement of such third party application and you hereby waive, any legal or equitable rights or remedies you have or may have against ShopX with respect thereto. ShopX exercises no control over third party applications, products, services, software or any online platform and We are not responsible for their performance, do not endorse them, and are not responsible or liable for any content, advertising, or other materials available through any third party applications, products, services, software and any online platform. We are not responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused to you by your use of or reliance on any goods or services available through the third party applications, products, services, software and any online platform. Ограничувања на одговорноста Да нудиме сигурна и пријатна услуга. Треба да се поправат грешки, да се инсталираат ажурирања и да се изврши општа дијагноза и одржување. Ние, не можеме да гарантираме дека Платформата и услугите секогаш ќе бидат непрекинати, без проблеми, без пропуст или без грешки. До степен што е дозволено со закон, содржината и функцијата на Платформата и Услугите се обезбедуваат на основа „како што се“ без никакви гаранции од било каков вид, изразени или имплицирани. Податоците добиени на Платформата можеби не секогаш се точни. Ние користиме други провајдери за да обезбедиме податоци за кои ги базираме податоците детално на Платформата. Ние се обидуваме да осигуриме дека податоците се точни и тековни заедно со нашите партнери, но не можеме да гарантираме дека тоа секогаш ќе биде така. Во никој случај нема ШопX, ниту еден од нашите Даватели на податоци ќе биде одговорен за било каква случајна, индиректна, посебна, казнена, извонредна или последователна штета, која произлегува од вашата употреба или неможност за користење на апликацијата, вклучувајќи без ограничување загуба на приходите или очекуваната добивка, губење на добрата волја, губење на деловна активност, губење на податоци, компјутерски дефект, или каква било друга штета. ИЗРЕЧУВАМЕ ОДГОВОРИТЕ ДЕКА СИТЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ ОД БИЛО КАКОВ ВИД, ИЛИ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ ЗА ТРГОВСКА ПОДОБНОСТ, ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ И НЕИЗОЛУВАЊЕ. Во врска со ограничувањето на гаранциите како што е објаснето овде, Вие јасно разбирате и се согласувате дека секое барање против нас ќе биде ограничено на износот што сте го платиле на нас, доколку ги има, за користење на нашата Платформа и / или Услуги. Обесштетување Вие се согласувате да ги брани, обештетите и да ги чувате штетните на ШопX и неговите филијали и подружници, како и нивните службеници, директори, акционери, наследници, доверители, агенти, даватели на услуги, добавувачи и вработени, од и против сите побарувања , штети, обврски, загуби (директни, индиректни или последични), обврски, трошоци или долг и трошоци (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на адвокатски такси) кои произлегуваат од: (i) вашата повреда на било која одредба од овој Договор за корисникот; (ii) прекршување на било кое право на трето лице, вклучувајќи без ограничување било какво авторско право, трговска марка, трговска тајна или друг имот или право на приватност; (iii) вашата употреба на Платформата или Услугата, или (iv) секое тврдење дека Платформата, Услугите или Материјалите предизвикале штета за Вас или за трета страна. Оваа обврска за одбрана и обесштетување ќе биде предмет на престанок, модификација или истек на овој Договор за корисникот и вашата употреба на Услугата и Платформата. Политика за не спам Вие разбирате и се согласувате дека испраќањето на несакани е-пошта реклами или други несакани пораки до на адресите за е-пошта на ШопX или преку компјутерските системи на ШопX се изрично забранети со овие Услови. Секоја неовластена употреба на компјутерски системи на ШопX е прекршување на овој Договор за корисникот и одредени применливи закони, особено законодавството на Република Северен Македонија за кибер кривичните дела. Ваквите прекршувања може да подлежат на испраќачот и неговите или нејзините агенти на граѓански и кривични казни. Ве молиме имајте во предвид дека законодавството на Република Северен Македонија за кибер кривични дела носи значајни казни, вклучувајќи затвор. Во случај да имате намера да побарате, или да се јавите на нашите корисници со добивање на нивните е-пошта или телефонски броеви од нашата платформа, можеме да го пријавиме ова однесување до релевантните органи, кои потоа може да одлучат да ве гонат според релевантните закони на Република Северна Македонија. Ограничување и прекинување на услугата ШопX може одвреме-навреме да утврди ограничувања во врска со користењето на Услугата, вклучувајќи ги, меѓу другото, максималниот број денови кога содржината ќе биде задржана од страна на Услугата, максималниот број и големината на објави, електронски пораки или други содржини кои може да се пренесуваат или складираат од страна на Услугата, како и фреквенцијата со која може да пристапите до Услугата или Платформата. ШопX го задржува правото во секое време да ја менува или прекине Услугата на Платформата (или кој било дел од неа) со или без претходна најава и дека ШопX нема да биде одговорен за Вас или за било кое трето лице за таква промена, суспензија или прекин на Услугата. Вие признавате и се согласувате дека ШопX, со единствена и апсолутна дискреција, има право (но не и обврска) да ја избрише или деактивира вашата сметка, да го блокира вашиот e-маил или IP адреса или на друг начин да го прекине пристапот до или употребата на Услугата или Платформата (или кој било дел од неа), веднаш и без претходна најава од која било причина или без причина. Понатаму, вие се согласувате дека ШопX нема да биде одговорен пред Вас или било која трета страна за прекин на пристапот до Платформата или услугата. Доделување Овие Услови, како и сите права и лиценци дадени подолу, не може да бидат пренесени или доделени од Вас, но може да бидат доделени од ШопX без ограничување. Секоја задача или пренос од Вас ќе биде ништовна и неважечка. Општи информации Неуспехот на ШопX да го оствари или спроведе било какво право или одредба од овој Договор за корисникот не претставува откажување од таквото право или одредба. Доколку некоја одредба од овој Договор за корисникот се најде пред надлежен суд да биде неважечки (вклучувајќи, без ограничување, бидејќи таквата одредба не е во согласност со законите на друга јуриздикција) или неприменлива, ние и Вие сепак се согласуваме дека судот треба настојуваме да дадеме ефект на нашите намери како што се гледа во овој Договор за корисникот. Ако било која одредба или одредби од овој Договор за корисникот се смета за невалидна, нелегална или неприменлива, валидноста, законитоста и извршувањето на преостанатите одредби на овој Договор за корисникот на никаков начин нема да бидат засегнати или оштетени. ВИЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА БИЛО КОЈА ПРИЧИНА ЗА ДЕЈСТВИЕ ШТО ЈА СТЕ ЈА ДОНЕЛЕ ВИЕ И КОЈА ПРОИЗЛЕГУВА ОД ИЛИ ПОВРЗАНА СО ВАШАТА УПОТРЕБА НА УСЛУГАТА И / ИЛИ ПЛАТФОРМАТА МОРА ДА ЗАПОЧНЕ ВО РАЗУМЕН РОК И ВО СЕКОЈ СЛУЧАЈ ВО РОК ОД ЕДНА (1) ГОДИНА ПО НАСТАНУВАЊЕ НА ПРИЧИНАТА ЗА ДЕЈСТВИЕ.