За Нас

Ние сме онлајн продавница со една голема разлика. Нашите купувачи добиваат двојно. За секој производ што го купувате во нашата страна станувате потенцијален добитник на вредни награди

BitPazar e производ на ЕНТЕРБАГ ОН ДОО Скопје Седиште: Ул. ДАМЕ ГРУЕВ Бр.16/кат. 4-лок. 5 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ЦЕНТАР ДБ 4080019583463 ЕМБС:7363370 Жиро сметка:270073633700151 HALKBANK

Контакт